ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNG EVENTERS

Algemene Voorwaarden van de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid Young Eventers gevestigd te Loosdrecht en geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65543815  (hierna te noemen: “Young Eventers”)

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 “Locatie”: de feitelijke plaats waar het Evenement wordt gehouden, evenals alle ruimten, terreinen, velden etc. daaromheen, die deel uitmaken van het complex waarbinnen het Evenement plaatsvindt.

1.2 “Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Young Eventers.

1.3 “Overeenkomst”: de overeenkomst die tot stand komt tussen Young Eventers en de Klant terzake de koop en levering van een Ticket voor een door of namens Young Eventers te organiseren Evenement.

1.4 “Evenement”: een door of namens Young Eventers georganiseerde gebeurtenis daaronder begrepen maar niet beperkt tot een gebeurtenis van muzikale en of recreatieve aard zoals een muziekvoorstelling, concert, show, uitvoering of feest, alles in de ruimste zin van het woord.

1.5 “Website”: de website van het Evenement van Young Eventers.

1.6 “Ticket”: het toegangsbewijs tot een Evenement, waaronder mede begrepen de via de Website te verkrijgen elektronische toegangsbewijzen voor een Evenement.

1.7 “Ticketing organisatie”: het door Young Eventers ingeschakelde bedrijf om de online verkoop van Tickets via de Website te faciliteren.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Young Eventers, reserveringen bij Young Eventers en iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Young Eventers en de Klant. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing indien de overeenkomst tussen Young Eventers en de Klant tot stand komt via een door Young Eventers voor het betreffende Evenement ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, dan wel via de Website door middel van de door Young Eventers ingeschakelde Ticketing organisatie. Daarnaast gelden deze voorwaarden voor een ieder die een Evenement bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een Overeenkomst heeft gesloten.

2.3 Ingevolge artikel 7:46i van het Burgerlijk Wetboek zijn de informatieverplichtingen van art 7:46c en de afkoelingsperiode van artikel 7:46d niet van toepassing op de Overeenkomst.

 

 

 

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst tussen Young Eventers en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant een Ticket voor een Evenement koopt bij Young Eventers, dan wel via de door Young Eventers ingeschakelde (voor)verkooporganisatie dan wel door middel van de door Young Eventers ingeschakelde Ticketing organisatie.

3.2 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van die informatie die nodig is om een correcte reservering voor de Tickets via de Website tot stand te brengen en uit te voeren. De Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. De Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail) adres te gebruiken. Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet is Young Eventers niet aansprakelijk.

3.3 Bij het reserveren van een Ticket via de Website, hetzij via Young Eventers, hetzij door middel van de door Young Eventers ingeschakelde Ticketing organisatie kunnen naast de prijs voor het Ticket ook additionele reserverings-/servicekosten aan de Klant in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten kan per Evenement verschillen. Pas als de betaling voor het Ticket akkoord is, zal de Klant een elektronische bevestiging ontvangen dat zijn/haar bestelling definitief is.

ARTIKEL 4. AANBIEDINGEN/PRIJZEN

4.1 Alle door Young Eventers, dan wel de door Young Eventers ingeschakelde (voor) verkooporganisatie, dan wel de door Young Eventers ingeschakelde Ticketing organisatie en/of door andere derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Young Eventers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Young Eventers en door derden aan Klanten gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van Tickets door derden, daaronder mede begrepen de door Young Eventers ingeschakelde (voor) verkooporganisatie en de door Young Eventers ingeschakelde Ticketing organisatie.

ARTIKEL 5. TICKETS

5.1 Het Ticket bestaat uit een door of vanwege Young Eventers verstrekt document of een door of vanwege Young Eventers verstrekte barcode en/of cijfercode. Deze barcode/cijfercode is een unieke code en wordt via elektronische communicatie aan de Klant verstrekt. Indien de Klant het Ticket via elektronische communicatie wenst te ontvangen, dient de Klant ervoor zorg te dragen dat het Ticket op deze wijze kan worden verstrekt aan de Klant. Young Eventers kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen.

5.2 De gegevens die bij de reservering van een Ticket via de Website door de Klant worden ingevoerd zullen voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt worden. Onder uitvoeren van de Overeenkomst wordt o.a. verstaan: de reservering, de elektronische verzending, de controle van het elektronische Ticket en de eventuele afhandeling van vragen door de Klant. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor het monitoren c.q. onderzoeken van zaken met betrekking tot de Overeenkomst en/of het Evenement.

5.3 Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan een persoon. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Klant ter beschikking is gesteld, rust op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

 

5.4 De Tickets zijn en blijven eigendom van Young Eventers. Het Ticket geeft de houder het recht op het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang tot het Evenement. Young Eventers mag ervan uitgaan dat de houder van het Ticket ook de rechthebbende (Klant) daarop is. Young Eventers is niet gehouden ten aanzien van geldige Tickets nadere controle te verrichten. De Klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Young Eventers, dan wel door middel van de door Young Eventers ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, dan wel het door middel van de door Young Eventers ingeschakelde Ticketing organisatie, verstrekte Ticket.

5.5 Alleen aanschaf bij Young Eventers, dan wel via de door Young Eventers ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, dan wel via de door Young Eventers, voor de online verkoop van Tickets via de Website ingeschakelde Ticketing organisatie garandeert de geldigheid van het Ticket. De bewijslast dienaangaande berust bij de Klant.

ARTIKEL 6. VERBOD DOORVERKOOP

6.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Young Eventers is het de Klant nimmer toegestaan om de Tickets op enigerlei wijze door te verkopen aan derden, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden direct of indirect, te verstrekken, aan derden.

6.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Young Eventers is het de Klant nimmer toegestaan om reclame, op welke wijze dan ook, te maken met betrekking tot een Evenement of enige andere vorm van publiciteit te maken in verband met een Evenement en/of een onderdeel daarvan.

6.3 Young Eventers behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te weigeren van Klanten waarvan Young Eventers vermoedt of waarvan reeds is gebleken dat zij hebben gehandeld in strijd met het bepaalde van artikel 6.1 en 6.2.

ARTIKEL 7. EVENEMENT

7.1 Het is de Klant niet toegestaan om voedsel, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs, alcoholhoudende dranken en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of voor Klanten hinderlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen naar een Evenement en/of de Locatie. Young Eventers en de exploitant van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij het betreden van de Locatie te fouilleren en de Klant is verplicht indien daarom verzocht wordt om hieraan mee te werken. Young Eventers en de exploitant van de Locatie behouden zich het recht voor om Klanten die geen medewerking willen verlenen aan genoemde fouillering de toegang tot de Locatie te weigeren, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op vergoeding van de schade die hij hierdoor lijdt.

7.2 De Klant is verplicht om zich op eerste verzoek van Young Eventers, de exploitant van de Locatie of de op de Locatie aanwezige beveiligingsmedewerkers, zowel voor aanvang als tijdens het Evenement te legitimeren.

7.3 De Klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd Ticket zowel voor aanvang als tijdens het Evenement en zolang de Klant zich op de Locatie bevindt. De Klant is verplicht om op verzoek van Young Eventers, de exploitant van de Locatie, de op de Locatie aanwezige beveiligingsmedewerkers en/of ander bevoegd gezag op de Locatie, zijn Ticket te tonen. Young Eventers en de exploitant van de Locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de Klant bij een Evenement de toegang tot de Locatie te weigeren indien zou blijken dat het Ticket niet is verkregen via Young Eventers, via de Website of via andere door Young Eventers geautoriseerde verkoopkanalen, zonder dat de Klant enig recht op vergoeding van zijn/haar Ticket geldend kan maken.

7.4 Het is de Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Young Eventers foto-, film-, geluids- en of andere opnameapparatuur bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Young Eventers en de exploitant van de Locatie te gebruiken. Het overnemen uit en/of kopiëren van het programmaboekje, flyers, posters of andere drukwerken met betrekking tot het Evenement is eveneens verboden. Indien en voor zover genoemde apparatuur desondanks wordt aangetroffen, behouden Young Eventers en de exploitant van de Locatie zich te allen tijde het recht voor om afgifte te vorderen van meergenoemde apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Klant in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Ticket.

7.5 Indien de Klant na toelating tot het Evenement, de Locatie verlaat, verliest het Ticket zijn geldigheid.

7.6 Young Eventers behoudt zich het recht voor om van het Evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. De Klant verklaart zich bereid en akkoord hiermee en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret in het kader van openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

7.7 Young Eventers behoudt zich te allen tijde het recht voor om Klanten die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.

7.8 Op de Locatie gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Klant is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. Young Eventers is bevoegd ingeval van weigering van medewerking van de Klant, deze Klant de (verdere) toegang tot de Locatie te ontzeggen, zonder dat de Klant enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Ticket.

7.9 De Klant dient zich als een goed en ordelijke bezoeker van het Evenement te gedragen en zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Young Eventers, de exploitant van de Locatie, de op de Locatie aanwezige beveiligingsmedewerkers, de brandweer en/of ander bevoegd gezag op de Locatie. Young Eventers behoudt zich het recht voor om de Klant de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van de Locatie te verwijderen, indien Young Eventers en/of de exploitant van de Locatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de orde tijdens het Evenement, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op vergoeding van de schade die hij hierdoor lijdt.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Young Eventers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Young Eventers toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, tot maximaal €3000,- .

8.2 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Klant geheel op eigen risico. Young Eventers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of verband houdende met genoemd betreden of bijwonen van het Evenement zoals o.m. gehoor- en gezichtsstoornissen en/of ander lichamelijk letsel.

8.3 Young Eventers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

8.4 Young Eventers streeft ernaar het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema uit te voeren. Young Eventers is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen van het tijdschema en voor de eventuele schade die daardoor voor de Klant of derden mocht ontstaan.

8.5 Young Eventers is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het Evenement.

8.6 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van Young Eventers en/of haar leidinggevende ondergeschikten vrijwaart de Klant Young Eventers tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofden ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdend met of voorvloeiend uit een handelen of nalaten van de Klant, schending van deze voorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

9.1 Indien en voor zover Young Eventers ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, kan de Klant daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Young Eventers onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, ziekte en/of afzegging van (een van) de artiest(en) die zou optreden bij een Evenement, optreden van politie en/of brandweer, staking, weersomstandigheden, brand. Ingeval van overmacht heeft Young Eventers het recht het Evenement te verplaatsen naar een andere datum of het Evenement te annuleren.

9.2 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Young Eventers wordt geannuleerd, zal Young Eventers uitsluitend verplicht zijn aan de Klant de prijs te restitueren welke vermeld staat op het Ticket, ongeacht welke (totaal)prijs de Klant voor het Ticket heeft betaald. Restitutie zal in beginsel plaatsvinden binnen twaalf weken na de geannuleerde datum door Young Eventers na overhandiging door de Klant aan het (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd Ticket voor het (geannuleerde) Evenement. Ingeval van een via de Website gekocht Ticket zal restitutie plaatsvinden als u contact opneemt via de Website. De eventuele extra kosten die de Klant heeft betaald voor de diensten van de Ticketing organisatie of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

9.3 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Young Eventers wordt verschoven naar een andere datum blijft het Ticket geldig voor een nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Klant het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken, dan is hij gerechtigd zijn Ticket in te leveren bij een (voor)verkoopadres of ingeval van een via de Website gekocht Ticket, tegen restitutie van de prijs die op het Ticket vermeld staat, ongeacht welke (totaal)prijs de Klant voor het Ticket heeft betaald, door contact op te nemen via de Website. Indien het Evenement verplaatst is naar een latere datum kan de Klant tenzij anders aangegeven door Young Eventers, geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het desbetreffende Ticket niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen 4 weken na de verplaatste datum waarop het Evenement plaatsvindt. Indien het Evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het Ticket vervalt tenzij anders aangegeven door Young Eventers, het recht van de Klant op teruggave van genoemd bedrag als hij zijn Ticket niet binnen vier weken na de (oorspronkelijke) datum zoals vermeld op het Ticket, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Voor de via de Website gekochte tickets geldt contact op te nemen via de Website. De eventuele extra kosten die de Klant heeft betaald voor de diensten van de Ticketing organisatie of overige schade zullen niet worden vergoed. De Klant kan tevens geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

 

 

 

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, de beeldmerken, het beeldmateriaal etc. berusten bij Young Eventers dan wel bij overige rechthebbenden. Het is de Klant niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

 

ARTIKEL 11. PRIVACY

11.1 Young Eventers verwerkt persoonsgegevens van Klanten in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

ARTIKEL 12. AANVULLENDE BEPALINGEN

12.1 Indien enig artikel uit deze Algemene Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst voor het overige in stand. Young Eventers en de Klant zullen dan voor de nietige c.q. vernietigde passage een andere bepaling overeenkomen die de bedoelingen die partijen met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

12.2 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.

ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op de Overeenkomsten en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die mochten voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden zullen- in eerste instantie- uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam onverminderd de bevoegdheid van Young Eventers om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.